• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

Problem bezdomności na terenie Gminy Miasta Toruń

Osoba bezdomna to osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.


W powszechnym odczuciu bezdomność to cecha społeczna, która najczęściej:

 • kumuluje się z różnymi rodzajami patologii społecznej indywidualnej (przestępczość, prostytucja, narkomania, alkoholizm, włóczęgostwo, rozpad więzi rodzinnych);
 • z konfliktami na tle obyczajowym i odtrąceniem niesamodzielnych członków rodziny (samotne matki, starcy, chorzy na AIDS, porzucone dzieci);
 • z zaburzeniami zdrowia psychicznego;
 • coraz częściej kojarzona jest także z sytuacją ekonomiczną osób i rodzin;
 • dotyczy przede wszystkim środowisk, gdzie niezaradność i bieda są zjawiskiem dziedzicznym.


Rodzaje bezdomności:

 • bezdomność jawną - występująca, kiedy mamy do czynienia z sytuacją rzeczywistego braku dachu nad głową.
 • bezdomność ukrytą - mająca miejsce wówczas, gdy warunki mieszkaniowe, w jakich żyją konkretne osoby, odbiegają od przyjętych ogólnie norm.


Zmiany w postrzeganiu świata społecznego jakie zachodzą podczas długotrwałej bezdomności:

 • Etap I - Załamanie planu życiowego i rozpad rodziny;
 • Etap II - Ubóstwo;
 • Etap III - Różne wymiary stawania się bezdomnym;
 • Etap IV - Przystosowanie do bezdomności;
 • Etap V - Bezdomność właściwa (utrwalona);

Różne oblicza bezdomności