• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

Deklaracja dostępności

Wstęp
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu: www.msbm.torun.pl


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 2. Deklarację sporządzono dnia: 2021-03.08.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, Tomasz Jurkiewicz, msbm1@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 56 6233336. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna
Budynki schroniska i noclegowni Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu składa się z dwóch budynków. Wejście do budynków pozbawione jest barier architektonicznych. Oba budynki posiadają po dwa wejścia (od strony północnej i południowej), będące jednocześnie drogami ewakuacyjnymi.
 2. Opis dostępności przedsionków, korytarzy i pomieszczeń wspólnych. W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome wolne od barier architektonicznych, umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Oba budynki są parterowe, bez podpiwniczenia, wszystkie wejścia do budynków oraz korytarze są bezprogowe Przed budynkami znajdują się podjazdy umożliwiające dostęp do obiektu i jego pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.
 3. Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.
 4. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych: w każdym budynku znajdują się łazienki wraz z toaletami dla osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkich. Pokoje dostosowane są do osób niepełnosprawnych, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. W budynkach istnieje informacja na temat rozkładu pomieszczeń a także oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
 6. W każdym niezbędnym przypadku osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy opiekuna dyżurnego oraz pomocy pielęgniarskiej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna.
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu prowadzi stronę internetową, zapewnia kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny, kontakt e-mail, korzystanie z pomocy osobyze znajomością języka migowego. Placówka nie posiada urządzeń dla osób słabowidzących. Osoby takie mogą skorzystać z pomocy opiekuna dyżurnego.

Dokumenty

Deklaracja dostępności - 2023

Pobierz plik PDF

Raport o stanie zapewniania dostępności - 2023

Pobierz plik PDFWyznaczenie koordynatora - 2023

Pobierz plik PDF

Plan działań koordynatora - 2023

Pobierz plik PDFRaport o stanie zapewniania dostępności

Pobierz plik PDF

Zarządzenie nr 4/2022, plan działania koordyantora dostępności w MSdBM

Pobierz plik PDF